admin

شهریور ۱۶, ۱۳۹۷

حرکات ورزشی مخصوص برای پیشگیری از کمر درد

جهت دیدن این مقاله به سایت کارخانه کاله به آدرس زیر مراجعه نمایید yon.ir/KTznL
شهریور ۱۶, ۱۳۹۷

گوژپشتی یا کیفوزپشتی چیست؟

جهت دیدن این مقاله به انجمن پزشکان ورزشی ایران به آدرس زیر مراجعه نمایید yon.ir/hVP31
شهریور ۱۶, ۱۳۹۷

حرکات ورزشی مضر و مفید برای کمر درد

جهت دیدن این مقاله به انجمن پزشکان ورزشی ایران به آدرس زیر مراجعه نمایید yon.ir/yMXFh